Предстои да се отвори процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Индикативната дата за кандидатстване е от 31.03.2022 г.  по ОПИК 2014-2020

Общият бюджет на процедурата е 136 226 120 лева, като минималният размер на безвъзмездна финансова помощ е 25 000 лева, а максималният 150 000 лева. Интензитетът на помощта е 50%.

Допустими кандидати по процедурата са микро, малки или средни предприятия (юридически лица или еднолични търговци) с персонал до 250 служители, които развиват своята основна икономическа дейност в сектор С „Преработваща промишленост“ съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008). Кодът на основна икономическа дейност ще се проверява въз основа на данни за 2020 г. Предприятията трябва да имат минимум три приключили финансови години (2018-та, 2019-та и 2020-та г.) преди датата на обединяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.

По процедурата са допустими следните видове разходи:

  • Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи представляващи дълготрайни активи и материали, включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване. Те трябва да са описани в Списъка на допустимите категории материали и оборудване (Приложение 18), съобразно референтни стойности.
  • Разходи за консултантски услуги за въвеждане (до 7000лв) и сертифициране (до 9000лв) на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, включително съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.

Кандидатите следва да обосноват необходимостта  от всеки един от заявените по проекта  разходи. Проектите ще бъдат финансирани ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата. Подадените проектни предложения, за които не е налице финансов ресурс не подлежат на оценка. Държавната помощ по процедурата ще бъде по режим de minimis.

 

Може да видите резюме ТУК.

0 отговори

Остави коментар

Искате да се присъедините към дискусията?
Чувствайте се свободни да участвате!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *