ПРОГРАМАТА РЧР 2021-2027 Е ОТВОРЕНА ЗА КОМЕНТАРИ ОТ ГРАЖДАНИТЕ ДО 12 АВГУСТ 2021 г.

С бюджет от над 3,8 млрд. лв. Програмата ще достигне до повече от 850 000 души

 

На седмото заседание на Тематичната работна група за разработване на Програмата „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) и Програмата за храни и основно материално подпомагане за програмен период 2021-2027 г. бяха представени измененията в проекта на ПРЧР. С повече средства в новата версията на Програмата са мерките за младежка заетост, предприемачество и социално включване на уязвимите групи.

Основната цел на Програма „Развитие на човешките ресурси“ е да достигне до близо 850 000 души в България чрез изпълнение на три основни направления – развитие на пазара на труда и уменията на работната сила, подкрепа за социално включване, подпомагане на младежката заетост и социални иновации в периода 2021-2027 г.  Това предвижда проектът на ПРЧР, който Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане.

Подкрепата на ПРЧР в програмния период ще бъде насочена към най-уязвимите в обществото ни – безработни, хора с увреждания, хора, живеещи в бедност, деца, възрастни и представители на ромската общност. Помощ за маргинализираните общности ще бъде осигурена за включване в пазара на труда, достъп до образование, борба с бедността и създаване на предпоставки за по-добро здраве и подобряване на достъпа до жилищно настаняване. Ще се насърчава участието на самите общности в мерките за преодоляване на тяхната маргинализация. По-добри възможности за развитие и включване в икономиката на страната ще имат и предприемачите, стартиращи собствен бизнес, включително социални предприятия, както и младежите.

Силен акцент се поставя върху помощта за актуализиране, придобиване или повишаване на уменията и компетенциите на работещите в съответствие с бързо променящата се работна среда, дигитализацията на производствените процеси, изискванията на зелената икономика и навлизането на информационните технологии във всички сфери на работа.

Общият прогнозен бюджет за програмния период 2021-2027 г. е 3 874 637 388 лв., като най-голяма част, а именно близо 2,4 млрд. лева от бюджета на ПРЧР ще бъдат инвестирани в пазара на труда и подготовката за дигиталния преход на икономиката на България. Ще се финансират възможности за повишаване на квалификацията на работната сила чрез учене през целия живот, ще се осигурява подкрепа за разкриване на нови работни места, както и стимулиране на младежката заетост и развитие на социалните предприятия.

Очакванията са в най-кратки срокове да стартират добре познатите схеми от предишния програмен период „Ново работно място“ и „Добри и безопасни условния на труд“. Те ще предоставят средства за заплати и осигуровки за назначаване и обучение на нови лица, оборудване на работно място; подобряване на условията на труд, чрез колективни и индивидуални предпазни средства, осигуряване на социални придобивки, софтуер и сертификати за подобряване на управлението и въвеждане на добри производствени практики и ресурсна ефективност.

Предвижда се над 350 000 заети и безработни да преминат обучения за нови умения в зависимост от нуждите на пазара. 164 000 души ще бъдат подготвени за дигиталния преход на икономиката на България, а около 93 000 младежи ще получат подкрепа, за да намерят работа след като завършат образованието си.

Освен това ще бъдат финансирани проекти, с които ще се осигури по-добро социално включване на хора от уязвимите групи, за което са предвидени близо 1,4 млрд. лв. Благодарение на изпълнението им ще се повиши качеството и ефективността на социалните услуги за 80 000 деца и възрастни. Ще се създадат повече възможности за борба с детската бедност, подобряване на достъпа до социално подпомагане, здравеопазване и развитие на интегрирани социални, здравни и образователни услуги.

До 12 август 2021 г. всеки гражданин може да даде обратна връзка по последната версия на ПРЧР 2021-2027 г., като изпрати писмени предложения и становища на имейл: hrdop@mlsp.government.bg или да публикува на портала за обществени консултации www.strategy.bg.

Бизнес енд Технолоджи Иновейшънс ЕООД предлага цялостно консултиране по предстоящите програми, на база индивидуалните потребности на всеки клиент.

Свържете се с нас тук.

0 отговори

Остави коментар

Искате да се присъедините към дискусията?
Чувствайте се свободни да участвате!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *