Процедурата в подкрепа за СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ е публикувана за обществено обсъждане

Управляващия орган на ОПИК публикува за обществено обсъждане процедура BG16RFOP002-2.0…. „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Общият размер на помощта предвидена за тази процедура е 156 000 000 лева.

Кандидати могат да бъдат:

– юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

– регистрирани преди 01.01.2019 г. и осъществявали стопанска дейност;

– да са средни предприятие, съгласно Закона за малките и средни предприятия;

–  да са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в размер на минимум 3 000 000 лв., но не повече от 50 000 000 лв.

– регистрирали спад поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо средния месечен оборот (нетни приходи от продажби ) през 2019 г.

– да не са в затруднено положение към 31 декември 2019 г.

Изисквания към кандидатите:

– Да имат подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФО;

– Да имат минимален оборот на кандидатите за 2019 г. – 3 000 000 лв.

Допустими разходи:

Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, вкл. следните примерни разходи:

  • за суровини, материали и консумативи;
  • за външни услуги (вкл. режийни разходи);
  • за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя,  с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).

Разходи могат да се предявяват за възстановяване за 3 месеца

Размера на помощта ще бъде:

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 30 000 лева, а максималният размер е 100 000 лева.

Заявената помощ не може да надвишава 1% от Нетните приходи от продажби (ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част на ОПР за 2019 г.)

Кандидатстването по настоящата процедура ще се извършва през електронната система (ИСУН), чрез подписване с Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Крайният срок за кандидатстване е 30 календарни дни след обявяване на процедурата.

Ще бъдат финансирани проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата. Подадените проектни предложения, за които не е налице финансов ресурс не подлежат на оценка.

 

Повече информация може да намерите тук в приложеното резюме

0 отговори

Остави коментар

Искате да се присъедините към дискусията?
Чувствайте се свободни да участвате!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *