Процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ е отворена за кандидатстване по ОПНОИР

Процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ е отворена за кандидатстване по ОПНОИР

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ обяви за кандидатстване процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“.

Този процедура се реализира в рамките на Приоритетнa ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9ii „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите“.

Целта на процедурата е повишаване на професионалните компетентности на учителите, директорите, и другите педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България в задължително партньорство между неправителствени организации, училища, детски градини и висши училища.

За да могат кандидатите и партньорите да участват те трябва да имат административен, оперативен и финансов капацитет за последните две приключили години преди датата на обявяване на процедурата.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

  1. Разработване и актуализиране на стратегии, планове, програми, анализи, препоръки, компетентностни профили и др. на образователната институция за работа в мултикултурна среда, според идентифицирани нужди.
  2. Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини и образователни медиатори за работа в мултикултурна образователна среда.
  3. Подкрепа на педагогически специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени  за работа в мулти-културна среда, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен за работа в мулти-културна среда.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по настоящата процедура е 7 млн. лева.

Минималният размер на предоставяната БФП е 200 000 лв., а максималният размер – 500 000 лв.

 

Крайният срок за кандидатстване /представяне на проектни предложения е 31 март 2020 г., 17:30 часа.

 

За повече информация вижте прикачено резюме от тук

0 отговори

Остави коментар

Искате да се присъедините към дискусията?
Чувствайте се свободни да участвате!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *