Публикуван е списък на проектни предложения, отпаднали на етап Административно съответствие и допустимост по процедура чрез подбор на проекти BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“

Публикуван е списък на проектни предложения, отпаднали на етап  Административно съответствие и допустимост  по процедура чрез подбор на проекти BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ по ОПНОИР

На 01.04.2021г. в сайта на ОПНОИР беше публикуван списък на проектни предложения, отпаднали на етап  Административно съответствие и допустимост  по процедура чрез подбор на проекти BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, който може да разгледате от тук.

В списъка са включени проекти, които не са отговорили на част от критериите за допустимост, като за всяко са посочени конкретните основания за отпадане.

Всички проекти които са преминали успешно административната оценка в своите профили в ИСУН са в статус Допуснат до ТФО (техническа и финансова оценка).

Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне, могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред ръководителя на управляващия орган в едноседмичен срок, чрез модул “Комуникация” в ИСУН 2020, като с подаване на възражението не могат да се представят нови документи, които не са били част от първоначално представеното проектно предложение и/или не са допълнени към него вследствие на изискана от оценителната комисия допълнителна информация/разяснения на база на установени нередовности, непълноти или неясноти по представените документи.

Всички подадени проектни предложения от нашата фирма „Бизнес енд Технолоджи Иновейшънс“ ЕООД продължават към Финансова и техническа оценка.

0 отговори

Остави коментар

Искате да се присъедините към дискусията?
Чувствайте се свободни да участвате!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *