Схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ на стойност до 30 млн. лева за сектор туризъм е отворена за кандидатстване

Министерството на туризма утвърди Указания за кандидатстване и правила за предоставяне на държавна помощ по СХЕМА BG-176789478-2021-05 – Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по КИД на НСИ 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04.

 

Мярката представлява държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства, като администратор е МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА.

Безвъзмездни средства ще се предоставят съгласно раздел т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, приета на 19 март 2020 г. (C (2020) 1863), и нейните изменения C (2020) 2215 и C (2020) 3156, приети съответно на 3 април 2020 г. и 8 май 2020 г., C(2020) 4509 от 29 юни 2020 г., C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г. и C (2021) 564 от 28 януари 2021 г. и е със срок на действие до 31.12.2021 г.

На предприятията от туристическия сектор, които са засегнати от спад на оборота без ДДС през 2020 г. с най-малко 30 на сто в сравнение с реализирания оборот без ДДС през 2019 г. се предоставят безвъзмездни средства за осигуряване на ликвидност за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID -19. Необходимо изискване за получаване на безвъзмездните средства е тези предприятия да са засегнати от спад на оборота през 2020 г. с най-малко 30 на сто в сравнение с оборота им през 2019 г.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата възлиза на 30 млн. лева. Безвъзмездните средства ще се предоставят еднократно и ще се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените и допуснати до разглеждане заявления за подпомагане и реализирания оборот през 2019 г., но не повече от 20 на сто от реализирания оборот през 2019 г.

Допустими кандидати от туристическия сектор по мярката са предприятия от туристическия сектор, които осъществяват дейност (основна и/или допълнителна) в един от допустимите кодове по т. 2 от настоящите Указания, а именно:

  • за „Хотелиерство“ – КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90;
  • за „Ресторантьорство“ – КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30;
  • за „Туроператорска дейност“ – КОД: 79.11, 79.12, 79.90;
  • за „Организиране на конгреси и търговски изложения“ – КОД: 82.30;
  • за „Други дейности по хуманно здравеопазване“ – КОД: 86.90;
  • за „Експлоатация на зали за представления“ – КОД: 90.04;
  • за „Дейности, свързани с развлечения и отдих“ – КОД: 93.21, 93.29;
  • за „Поддържане на добро физическо състояние“ – КОД: 96.04.

Не са допустими предприятия, които имат задължения по влезли в сила актове и/или имат разсрочени, отсрочени или необезпечени задължения към държавата, извършват дейност в селскостопанския сектор, секторите на рибарството и аквакултурите или са в производство по несъстоятелност или ликвидация, както и обявени в несъстоятелност.

Крайният срок за подаване на заявленията за държавна помощ е 29.11.2021 г.,16:30 часа.

За допълнителна информация се свържете с нас, резюме на мярката може да откриете тук!

0 отговори

Остави коментар

Искате да се присъедините към дискусията?
Чувствайте се свободни да участвате!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *