РАЗРАБОТВАНЕ, ТРАНСФЕР И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ

Създаването и използването на иновации е факторът гарантиращ развитие и предимство е нивото на. Според определение на ЕК:  “Иновацията е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността на фирмите”. (по Manuel d’Oslo 3e édition © OECD/EUROPEAN COMMUNITIES 2005)

Много често за бизнеса е трудна и скъпа задача, да поддържа собствен отдел за изследвания и разработка на иновации.  За това екипът на BTI ви предлага комплексни услуги свързани с целия цикъл по създаване, внедряване и позициониране на пазара на иновативни решения за вашия бизнес. Основните услуги, които предлагаме в сферата на иновациите са:

  • Експертни консултации и развойна дейност по разработка на иновации по конкретно задание.  BTI има изградена експертна партньоркса мрежа с изследователски компании и университети от страната и чужбина. По този начин можем бързо и ефективно да осигурим експертен екип по създаването на иновативно решение на поставен от вас проблем. След анализ на вашите нужди, може да се разработи иновативна технология, продукт, услуга по ваша заявка.
  • Трансфер на технологии и иновации.  На база на подадена от Вас заявка можем да открием вече налични технологии или иновативни решения, които да се трансферират и да се приложат във вашия бизнес.
  • Разработване на иновационни проекти за финансиране от национални и европейски програми. Можем да осигурим пълния цикъл на разработване и реализиране на иновационен проект, вкл. и по европейската програма за иновации Horizon Europe.(2021 – 2027)
  • Консултации по иновационен мениждмънт – комплексно консултиране по управление на процесите по разработване и внедряване на иновации в бизнеса.
  • Маркетинг на иновативни продукти и услуги – консултиране по създаване на маркетингова стратегия и пазарна реализация на създадените иноваци на междунаордните пазари (с приоритет САЩ).

Повече информация за възможностите за финансиране на иновационни проекти вижте тук: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_en