Алианси

Покана за подаване на проектни предложения по програма „ЕРАЗЪМ+“ в сектор „Алианси за иновации“

Алиансите за иновации имат за цел да се повиши капацитетът на Европа за иновации чрез засилено сътрудничество и обмен на знания между висши училища (ВУ), институции за професионално образование и обучение (ПОО), предприятия и общата социално-икономическа среда, включително научните изследвания. Целите на алиансите за иновации могат да бъдат постигнати чрез кандидатстване за едната или и за двете позиции по-долу:

Обособена позиция 1: Алианси за образование и предприятия

Целта на алиансите за образование и предприятия е:

 • насърчаване на иновациите във висшето образование, професионалното образование и обучение и бизнеса;
 • развитие на предприемачеството и уменията;
 • стимулиране на потока и обмена на знания между висшето образование, професионалното образование и обучение и бизнеса.

Организациите, които желаят да участват, трябва да направят това в рамките на консорциум, който:

 • трябва да обхваща най-малко 4 държави по програмата, като участват най-малко 8 пълноправни партньори;
 • трябва да включва най-малко 3 предприятия (или дружества или представителни посреднически организации, като например камари, профсъюзи или професионални сдружения) и три доставчика на образование и обучение (професионално образование и обучение и/или висши училища) като пълноправни партньори;
 • следва да включва поне едно висше училище и един доставчик на ПОО като пълноправен партньор във всяко предложение.

Максималният размер на безвъзмездните средства от ЕС за проект е: 1 милион евро (проект за 2 години) и 1,5 милиона евро (проект за 3 години).

Обособена позиция 2: Алианси за секторно сътрудничество в областта на уменията

Целта на алиансите за секторно сътрудничество в областта на уменията е:

 • разработване на общоевропейски стратегически подходи към секторното сътрудничество в областта на уменията;
 • разработване на основни европейски секторни учебни програми и програми за обучение.

Организациите, които желаят да участват, трябва да направят това в рамките на консорциум, който:

 • трябва да обхваща най-малко 8 държави по програмата и да включват поне 12 пълноправни партньори;
 • трябва да включва 5 участника на пазара на труда (предприятия или дружества, представители на промишлеността или сектора, като например камари, профсъюзи или професионални сдружения) и поне 5 доставчика на образование и обучение (ПОО и/или висши училища) като пълноправни партньори;
 • следва да включва поне едно висше училище и един доставчик на ПОО като пълноправен партньор във всяко предложение.

Максималният размер на безвъзмездните средства от ЕС за проект е както следва: 4 милиона евро (проект за 4 години). Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 15 септември до 17:00 ч. (брюкселско време).

Влезте в профила си и вижте пълното съдържание на статията