BRC

Стандарти за безопасност: BRC
BRC (British Retail Consortium) GLOBAL STANDARDS
• for Food Safety
• for Packaging and Packaging Materials
• for Consumer Products
• for Storage and Distribution
• Agents and Brokers
• Retail
Това са стандарти за безопасност, приложими за хранителни и нехранителни продукти включващи изисквания за гарантиране на доставките на тези продукти. Те позволяват на организациите да гарантират качеството и безопасността на хранителните и нехранителните продукти, които те продават.
Подготовката за сертификация по BRC включва:
• Създаване на система за управление на качеството и безопасността на храните
• Обучение на ръководството и екипа по изискванията на
• Идентифициране със законовите изисквания
• Идентифициране и документиране на специфичните опасности за безопасността на храните и съответните мерки за контрол
• Идентифициране с приложимите добри производствени практики и добри хигиенни практики, включително програма за контрол на вредителите, програма за поддръжката на сградата и оборудването, програма за почистване, и всички специфични изисквания на стандарта
• Прилагане на всички необходими структурни подобрения в организацията
• Разработване на необходимата документация от наръчник и процедури съгласно изискванията на BRC.
• Провеждане на Вътрешен одит. Участие при Планиране и документиране на Преглед от Ръководството.