BS OHSAS 18001

Стандарти за безопасност: BS 18001:2007 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа.
Стандартът познат в цял свят, регламентиращ въвеждането на изисквания за създаването и поддържането на система за управление на здравето и безопасността при работа е BS OHSAS 18001.
Кои са основните процеси в системата?
Системата за управление на здравето и безопасността при работа обхваща следните основни процеси:
• Оценка на риска за здравето и безопасността при работа – включващ определяне на опасностите на работното място, оценка, третиране и управление на рисковете;
• Правно съответствие – включващ изисквания за идентификация на приложимите нормативни изисквания, както и ред за извършване на оценка на съответствието с тях;
• Реагиране при извънредни ситуации – включващ изисквания за прилагане на правила и планове за действие при аварийни ситуации, бедствия и катастрофи, така че да се гарантира високо ниво на безопасност за хората, изложени на такова въздействие;
• Мониторинг – включващ изисквания за записване и анализ на информация свързана факторите на работната среда и мониторинга на здравето на работещите;
• Контрол на операциите – включващ изисквания за контрол на извършваните производствени и спомагателни дейности, така че да се постигне оптимална работна среда;
• Управление на човешките ресурси – включва изисквания за постоянно усъвършенстване на персонала, обучение и повишаване на квалификацията;
• Управление на документи и записи – този процес регламентира реда за разработване, промяна и разпространение на създадената система за управление;
• Наблюдение, измерване и подобряване на системата за управление на здравето и безопасността при работа – вкл. управление на несъответствия, коригиращи и превантивни действия;
Системата за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001, се базира освен на него и на приложимите нормативни изисквания.
Какви са ползите от внедряването на система за управление на здравето и безопасността при работа?
Ползите могат да се сведат до следните:
• създаване на най-добрите възможни работни условия в организацията;
• намаляване на заболеваемостта и травматизма и свързаните с тях разходи и намалена производителност;
• повишаване на мотивацията на персонала;
• изпълнение на нормативните изисквания по отношение на здравето и безопасността при работа, които са много на брой;
• разширяване на пазарите – чрез по-високи възможности за участие в обществени поръчки и стъпване на чуждестранни пазари;
• повишаване на имиджа на организацията.