Чиста енергия в бизнес сектора

Отворена е възможността за кандидатстване по покана „Подпомагане на прехода към чиста енергия на бизнес сектора“, програма LIFE 2021-2024

Общата цел на тази подпрограма е да се насърчи пазарното усвояване на рентабилни мерки за енергийна ефективност и, където е уместно, възобновяеми енергийни източници и термопомпи сред компаниите от ЕС, чрез прилагане на мерки, предложени от енергийните одити или чрез ангажиране с устойчиви бизнес модели във веригата на стойност. Предложенията трябва да се отнасят до един от двата обхвата по-долу.

Обхват A: Насърчаване на благоприятна екосистема за енергийни одити

Проектните предложенията трябва да имат ясен фокус върху един от следните въпроси:

  • Използване на препоръките от енергийните одити. Предложенията следва да предоставят интегрирани услуги за подкрепа, съобразени с нуждите на всяко участващо дружество (напр. енергийно сканиране и/или подробен енергиен одит, когато не е наличен, количествено определяне на неенергийните ползи, разработване на инвестиционна концепция, достъп до публично/частно финансиране, техническо консултиране, последващи действия) с цел изпълнение на краткосрочни, средносрочни или дългосрочни препоръчани мерки, определени в енергийния одит.
  • Висококачествени енергийни одити. В съответствие с предложените разпоредби на преработената Директива относно енергийната ефективност, предложенията следва да подкрепят подобряването на националните и европейските рамки за енергийни одити. Това включва минимални критерии, които отразяват най-добрите практики, отчитат неенергийните ползи и подпомагат инвестиционните решения, но също така и схеми за сертифициране и/или еквивалентна квалификация на енергийните одитори, както и подходящи програми за обучение, основани на солиден анализ на недостига на умения на национално равнище.

Обхват Б: Разкриване на потенциала за енергийна ефективност и възобновяеми източници на ниво верига на стойността

  • Предложенията в този обхват следва да насърчават пазарното възприемане на мерки за енергийна ефективност, включително, когато е приложимо, използването на възобновяеми енергийни източници и внедряването на термопомпи на ниво верига на стойността. От предложенията се очаква да изпълняват дейности, насочени към предизвикване на интерес, осведоменост, знания и ноу-хау (например чрез организиране на кръгли маси на секторно или териториално равнище) относно многобройните ползи, постижими от съвместните подходи между големи и малки дружества, работещи в една и съща верига за създаване на стойността.

Комисията счита, че предложенията, изискващи принос от ЕС в размер до 1,5 милиона евро, биха позволили конкретните цели да бъдат постигнати по подходящ начин. Въпреки това не се изключва подаването и подбора на предложения, изискващи други суми.

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 16 ноември 2022 г. до 17:00 ч. (брюкселско време).

Влезте в профила си и вижте пълното съдържание на статията