Чиста енергия в общини и региони

До 16 ноември 2022 г. се приемат проектни предложения по програмата „Техническа подкрепа за планове и стратегии за преход към чиста енергия в общини и региони“ финансирана от ЕC LIFE

Темата има за цел да предостави на местните и регионалните власти необходимия капацитет за предоставяне и изпълнение на планове и стратегии за преход към чиста енергия.

Предложенията трябва да се отнасят до една или и двете от следните области на работа:

  1. Действията трябва да предоставят подкрепа на регионалните и местните власти и да изграждат техния капацитет за предоставяне, изпълнение и наблюдение на амбициозни краткосрочни и средносрочни планове и стратегии за чиста енергия за 2030 г. – с потенциал да проправят пътя към целта за въглероден неутралност до 2050 г. – в съгласуваност с европейските и националните цели и рамки в областта на енергетиката и климата. Действията трябва да се фокусират върху прилагането на правилната комбинация от дейности, които ще изградят/увеличат техническите, правните и социалните умения сред местните и регионалните власти.
  2. Действията следва да бъдат насочени към институционализиране на цялостно, интегрирано и съвместно енергийно планиране в местните и регионалните власти, като се търсят подходи, които улесняват интегрирането на чистата енергия и по този начин намаляват потреблението на изкопаеми горива с други съответни сектори, подкрепени от съответните координационни структури. Целта е да се професионализират и ускорят процесите на планиране и изпълнение и да се подкрепят по-високи амбиции, като същевременно се даде възможност и се увеличи участието и ангажираността на всички съответни публични и частни заинтересовани страни.

Комисията счита, че предложенията, изискващи принос от ЕС в размер до 1,5 милиона евро, биха позволили конкретните цели да бъдат постигнати по подходящ начин. Въпреки това не се изключва подаването и подбора на предложения, изискващи други суми.

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 16 ноември 2022 г. до 17:00 ч. (брюкселско време).

Влезте в профила си и вижте пълното съдържание на статията