Дигитализация и автоматизация на производството

Посредством екип от високо квалифицирани специалисти предлагаме следните специализирани услуги и решения свързани с автоматизация на производството:

  • Събиране и анализ на данни за производствените процеси

На база специфичните производствени характеристики на дейността на предприятието се определят индикатори и показатели за измерване. Чрез научно доказани методи се събират конкретни данни и се прави детайл анализ за актуалния статус на всеки индикатор.

  • Разработване и внедряване на иновативни решения за конкретни производствени процеси

С цел повишаване на ефективността на производството сме готови да разработим конкретно иновативно решение, което да ви даде предимство в конкурентна среда.

  • Оптимизация на производствените процеси

На база на извършен анализ, определяне на критерии за оптимизиране на процеси на база на тези критерии.

  • Автоматизация на производствени линии

Обезпечаване на автоматично действие на производствени линии, чрез използване на съвременни технологии технически средства за измерване и контрол.

  • Контрол на производствени параметри

Използването на съвременни средства на измерване и контрол на производствени параметри ще доведе до подобряване на качеството, повишаване на производителността и до възможност за извършване на анализи.

  • Разработване и внедряване на софтуер за анализ и управление на производствени процеси

Програмните средства за анализ и управление на производствените процеси в дългосрочен план водят до намаляване на производствените разходи, по-лесно откриване на слаби места в производствените и организационните процесии информация в реално време за различни параметри.

  • Изграждане на математически модели и симулации на цялото производството или част от него, с цел намаляване на производствените разходи.
  • Използването на модели и симулации води до намаляване на разходите при внедряване на нови технологии и разработването на нови продукти.
  • Проектиране и внедряване на роботизирани комплекси и манипулатори

Внедряването на роботи и манипулатори води до подобряване на качеството, повишаване на производителността и намаляване на себестойността на продукцията.

  • Прилагане на стандартите на Индустрия 4.0

Индустрия 4.0 представлява съвременна тенденция в развитието на автоматизацията и обмена на данни при технологиите на производство. Индустрия 4.0 създава така наречения умен завод. В рамките на този завод компютъризирани системи контролират бизнес и производствените  процеси, създавайки виртуално копие и вземат независимо, децентрализирано решение. Прилагането на стандартите на Индустрия 4.0 води до намаляване на производствените разходи и на разходите, свързани с разработване и вкарване в производство на нов продукт.