ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, УСЛУГИТЕ И ТУРИЗМА

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм.

Процедурата е на обща стойност 235 200 000 лв., като минималният размер на помощта е 100 000  лв., а максималният:

– Микро предприятия: 300 000 лева;

– Mалки предприятия: 500 000 лева;

– Средни предприятия: 750 000 лева;

– Големи предприятия: 2 500 000 лева.

Интензитет на помощта – между 35% и 100% в зависимост от получаваните до момента помощи, категорията предприятие и локацията.

За да бъдат допустими, Кандидатите следва да отговарят на слените критерии:

1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

2. Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия.

За големи предприятия – да са предприятия, които не отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;

3. Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

Не са допустими за финансиране:

• сгради в сферата на селското стопанство.

•инсталации, които попадат в обхвата на схемата на Европейския съюз за търговия с емисии (EU ETS).

• сгради за производство на енергия.

Допустими са дейности за изпълнение на СМР за прилагане енергоспестяващи мерки за достигане на енергиен клас „А“ или постигане изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление  на енергия, по изключение клас „В“, с оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на системи за енергиен мониторинг и др., както и мерки за ВЕИ, в т. ч. всички съпъстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките.

Предложения ще бъдат одобрявани единствено, ако обследването за енергийна ефективност е доказало, че приложените мерки ще доведат до постигане на минимум 30 % спестяване на първична енергия за всеки обект.

Предстои програмата да бъде отворена за кандидатстване през 2023 г.

Влезте в профила си и вижте пълното съдържание на статията