Фундаментални науни изследвания

Покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 год.“ по Фонд „Научни изследвания“

Целта на процедурата е да насърчи провеждането на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения, както и на качествени насочени фундаментални научни изследвания.

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са:

 • Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен „доктор“;
 • Научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен „доктор“.

Научните области, в които ще бъдат финансирани изследвания, определени с решение на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ са:

 1. Биологически науки;
 2. Математически науки и информатика;
 3. Медицински науки;
 4. Науки за земята;
 5. Обществени науки;
 6. Селскостопански науки;
 7. Технически науки;
 8. Физически науки;
 9. Химически науки;
 10. Хуманитарни науки.

В конкурса ще се финансират 2 типа проекти както следва:

 • Проекти тип 1 – максималната сума за всеки отделен проект (без допълнителните средства за ДМА и/или ДНМА) е 150 000 лв. Допълнително могат да бъдат заявени до 50 000 лв., които могат да бъдат използвани само за закупуване ДМА и/или ДНМА.
 • Проекти тип 2 – максималната сума за всеки отделен проект (без допълнителните средства за ДМА и/или ДНМА) е 250 000 лв. Допълнително могат да бъдат заявени до 100 000 лв., които могат да бъдат използвани само за закупуване ДМА и/или ДНМА.
 • Минималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лв.

Проектните предложения се представят до 17:30 часа на 09.09.2022 г. по електронен път към Фонд „Научни изследвания“ в електронен формат чрез системата СУНИ на следния адрес: https://enims.egov.bg

Влезте в профила си и вижте пълното съдържание на статията