HACCP

Стандарти за безопасност: HACCP
HACCP е съкращение на Hazard Analysis and Critical Control Points, което в превод означава Анализ на опасностите и контрол на критичните точки.
HACCP е „система за осигуряване на безопасността на храни“, която включва идентифицирането и наблюдаването на критични точки при производството на храни, в които възможностите за поява на замърсявания (биологични, физични и химични) са най-големи. НАССР е систематичен превантивен подход за осигуряване на безопасността на храните, основан на анализ и оценка на вероятните физични, химични и биологични опасности и техния контрол по цялата хранителна верига.
Изискванията на НАССР системите покриват цялата хранителна верига – производство, преработка, пакетиране и продажба на храни, храни за животни и добавки. Накратко всички производители и търговци на храни.
Съгласно чл. 18 на Закона за храните и чл. 70 от Наредба 5 за хигиената на храните, производителите и търговците на храни трябва да внедряват, прилагат и поддържат Система за управление на безопасността на храните или система за анализ на опасностите и критичните контролни точки.
По смисъла на Закон за храните (Допълнителни разпоредби, § 1, т. 56) система за управление безопасността на храните може да бъде система, която съответства на Кодекс алиментариус и стандарт БДС ISO 22000. Тоест, когато една организация разработи, внедри, поддържа и/ или сертифицира система за управление на безопасността на храните удовлетворява нормативно изискване.