ISO 14001

Стандарти за околна среда: ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 определя изискванията към системата за управление на околната среда, която може да се интегрира с други системи за управление, за да помогне на организациите да достигнат както икономическите си цели, така и целите свързани с околната среда.
ISO 14001:2015 е приложим към всяка организация, , която желае да подобри резултатността си спрямо околната среда независимо от нейната големина, предмет на дейност, степен на развитие или местоположение.
Прилагането на ISO 14001:2015 е една добра форма за организация на трудовия процес, тъй като това е активна система за управление и способства да се изгради и непрекъснато да се усъвършенства ефективно действаща система на мениджмънт в предприятията по отношение на опазването на околната среда.
Предимства за организацията от въвеждането на ISO 14001:2015:
• Подобряване имиджа пред обществото, бизнес-партньорите и държавните контролни органи.
• Позволява на организацията да управлява своите екологични проблеми, което води до по-добри екологични показатели.
• Минимизиране на рискът от екологични инциденти и последиците от тях.
• Повишаване на екологичното съзнание на служителите, промяна в мисленето и навиците им и пренасяне на добрите „зелени“ практики извън организацията.
• Ефикасен контрол на потреблението на ресурсите – положителен финансов ефект.
• Идентификация на всички приложими за организацията изисквания, улесняване получаването на разрешителни и спазване на техните условия; улеснява спазването на законовите изисквания.
• Осигуряване систематичен подход за определяне на възможните опасности за замърсяване на околната среда, както и подходите за елиминиране или намаляване на риска от тези опасности.
• Създаване на фирмена политика за превантивност по отношение опазване на околната среда, обхващаща организацията на работа, технологии, работни места и работно оборудване и обвързваща всички участници в трудовата дейност.
• Лесна интеграция – Версия ISO 14001:2015 предлага изцяло нова структура на системата за управление на околната среда с цел улесняване на интегрирането с други системи за управление.