ISO 22301:2012

Стандарти за сигурност:ISO 22301:2012 – Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса.
Управлението на непрекъсваемостта на бизнеса е основен за добрия мениджмънт процес. Той е свързан с определяне на факторите (заплахите), които могат да доведат до прекъсване на бизнес дейностите или операциите и прилагане на контролни механизми срещу тях. Целта е да се получи висока степен на организационна устойчивост и ефикасен отговор в случай на прекъсващо дейността събитие.
Стандарта ISO 22301:2012 е разработена на базата на британския стандарт BS 25999-21:2007 и го заменя изцяло. Включва изискванията за анализ, оценка и третиране на бизнес рисковете.
Внедрената система осигурява способността на организацията да работи в трудни времена, независимо от големината и характера на заплахите пред които е изправена.
Какви са ползите от внедряването на система за управление на непрекъсваемостта на бизнеса?
Ползите могат да се сведат до следните:
• оперативна устойчивост и стабилност;
• повишена ефективност и рентабилност;
• въвеждане на управляван непрекъснат режим на работа на тези процеси, за които има такова изискване;
• предвидима реакция в случай на прекъсване на важен за организацията процес;
• намаляване на разходите за възстановяване;
• демонстриране, че фирмата защитава активите си и дейността си;
• конкурентно предимство в случай на индустриална криза;
• подобряване на пазарните позиции;
• повишаване на имиджа на организацията;
Стандарта е напълно приложим за всякакъв тип организации – финансови, застрахователни, здравни, телекомуникационни, ИТ компании и др. и е напълно интегрируем с изискванията на ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005.