ISO 50001

Стандарти за околна среда: ISO 50001:2011 – Системи за управление на енергията.

ISO 50001 е един новите стандарти с екологична насоченост. Той създава рамка за управление на енергийните характеристики и контрол и намаление на енергийлното потребление.
Кои са основните процеси в системата?
Системата за управление на енергията обхваща следните основни процеси:
• Енергийно планиране;
• Енергиен преглед – включващ енергийното потребление и анализ на използваната енергия;
• Енергийно обследване – включващ данни за енергийните характеристики на дейността и определянето на енергийна базова линия;
• Планиране на управлението на енергията;
Какви са ползите от внедряването на система за управление на енергията?
Ползите могат да се сведат до следните:
• намаляване на разходите за енергийни ресурси;
• ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда;
• подобряване на рентабилността на фирмата;
• повишаване на конкурентоспособността.