ISO 9001

Стандарти за качество: ISO 9001:2015
ISO 9001 е най-разпространеният и най-популярният международен стандарт. Той поставя пред фирмите изискванията за управление на качеството във тях, като въвежда рамка от правила и регламенти, необходими за постигане на добро ниво на управление на качеството, а и за непрекъснатото му подобряване.
На какво се базира ISO 9001?
Стандарта се базира на осемте основни принципа на управление на качеството, които са:
• Ориентиране към клиента – удовлетворяване на всички изисквания на клиента, както настоящи, така и бъдещи;
• Лидерство – този принцип се базира на това, че ръководителите на всички нива трябва да осигуряват изпълнението на целите на организацията, като създадат подходяща вътрешна среда за това;
• Привличане на персонала – хората са основния капитал на организацията и тя трябва да им осигури възможности за изявяване на професионалните им способности, като по този начин се акумулира максимална полза и за двете страни;
• Процесен подход – базира се на управлението на отделните дейности, като процеси, което е гаранция за постигане на по-голяма ефикасност на резултатите;
• Системен подход на управление – управлението на взаимно свързаните процеси като система допринася за ефикасността на постигнатите резултати и изпълнение на целите на организацията;
• Непрекъснато подобряване – базира се на въвеждане на мерки и правила за постоянно усъвършенстване на дейността. Основни инструменти за непрекъснатото подобряване са предприемането на ефикасни коригиращи и превантивни действия;
• Вземане на решение, основано на факти – основа на прилагането на този принцип е ефикасността на нашите решения да се базира на подробен и изчерпателен анализ на данни и информация за съответните процеси;
• Взаимно изгодни връзки с доставчиците – този принцип изисква прилагането на партньорски механизми в отношенията на организацията с доставчиците на продукти и услуги. Така взаимноизгодните отношения ни помагат да създаваме стойност.
Системата за управление на качеството базирана на стандарта ISO 9001:2015 (ISO 9001:2008) предполага управление основано на непрекъснатото подобряване, известно като „цикъл на Деминг“. Той се изразява в четири основни етапа на управлението, а именно:
1. Планиране – при него трябва да се дефинират целите и задачите, да се обоснове необходимостта, да се определят отговорностите и да се осигурят ресурси за изпълнение на процесите на системата;
2. Изпълнение – при него набелязаните цели и задачи се изпълняват съгласно изискванията, които сме си поставили;
3. Проверка – на този етап се проверява изпълнението на дейностите с цел да се получи информация за оценката на постиженията;
4. Действие – на този етап се извършват корекции в целите и задачите за процесите, основани на данните от проверката. Тези коригиращи действия се планират отново на етапа на планиране, изпълняват на следващия етап, проверяват и отново подобряват. Така се постига постоянно усъвършенстване на системата за управление на качеството.
Кои са основните процеси в системата?
Системата за управление на качеството обхваща следните основни процеси:
• Управление на производствените процеси – включващ регламентирането на технологията на работа и записите, които се генерират в следствие на извършване на основната дейност;
• Управление на закупуването – включващ изисквания за избор и оценка на доставчици на продукти и услуги и за извършването на входящ контрол на доставените продукти и услуги, имащи отношение към качеството на нашите продукти и към основната дейност;
• Управление на проектирането и разработването – този процес се базира на няколко основни стъпки – планиране на проектирането, определяне на изискванията към проектирания продукт, преглед на проектирането и разработването на съответните етапи, проверка на проекта или разработката и потвърждаването му;
• Управление на процесите свързани с клиента – базира се на информация за определяне и съгласуване на изискванията на клиентите към продуктите, както и на основна рамка на осъществяване на контакти с клиентите и събиране на информацията за тяхната удовлетвореност от нашия продукт;
• Управление на техническите средства за наблюдение и измерване – такива са средства за измерване на характеристиките на продукта (размери, тегло, цвят, химичен състав и др.), както и средствата за наблюдение на производствения процес (например специализиран софтуер). Прилагането на тези изисквания предполага проверки на средствата за наблюдение и измерване на планирани интервали от време за да се гарантира съответствието на продукта с изискванията към него.
• Управление на инфраструктурата – този процес се основава на изисквания за поддръжка на техническите средства (машини, работно оборудване, транспортни средства, инструментална екипировка) и съоръжения за извършване на дейността;
• Управление на човешките ресурси – включва изисквания за постоянно усъвършенстване на персонала, обучение и повишаване на квалификацията;
• Управление на документи и записи – този процес регламентира реда за разработване, промяна и разпространение на създадената система за управление;
• Наблюдение, измерване и подобряване на системата за управление на качеството – вкл. коригиращи и превантивни действия;
Забележка: Описаните по-горе процеси могат да бъдат изпълнявани по различни начини в различните организации, включително някои от тях да не бъдат прилагани, когато такава дейност не се извършва.
Какви са ползите от внедряването на система за управление на качеството?
Ползите могат да се сведат до следните:
• разширяване на пазарите – чрез по-високи възможности за участие в обществени поръчки и стъпване на чуждестранни пазари;
• подобряване на вътрешния производствен ред;
• създаване на механизми за контрол на качеството на продукта или услугата;
• намаляване на несъотвестващите продукти (брак);
• постигане на по-добра икономическа ефективност на производството или основната дейност;
• подобряване на отношенията с клиентите и доставчиците;
• намаляване на времето за престой – в следствие на подобреното управление на машините и съоръженията;
• непрекъснато подобряване на компетентността на персонала;
Какви са етапите на внедряване на системата за управление на качеството?
Внедряването на системата за управление на качеството преминава през следните основни етапи:
1. Установяване на съществуващото състояние на процесите във фирмата (диагностичен одит) – на този етап се проучва създадения вътрешен ред на изпълнение на процесите и дейностите. Те се съпоставят с изискванията на стандарта и така се установяват несъответствията спрямо него.
2. Планиране на системата за управление – включва определяне на отговорници за процесите, представител на ръководството, както и срокове за разработването, внедряването и проверката на системата;
3. Разработване на системата за управление на качеството – включва разработването на задължителните документи за системата – наръчник, процедури и инструкции, както и такива необходими за ясното регламентиране на процесите в организацията;
4. Обучение на представители на организацията относно прилагането на системата и изискванията на стандарта ISO 9001;
5. Внедряване на разработената и съгласувана система за управление на качеството – т.е. стартиране на прилагането й в организацията – по звена и процеси;
6. Провеждане на вътрешен одит на системата – извършва се от обучени вътрешни одитори, които проверяват изпълнението на изискванията на стандарта и на документацията на системата в организацията;
7. Провеждане на преглед на системата за управление от ръководството – той включва анализиране на информация за функционирането на системата вземане на решения за нейното подобряване;
8. Сертификация на системата за управление – извършва се от трета независима сертификационна организация, акредитирана за извършване на такава дейност.