ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Основната цел на програмата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление до 1 MW (мегават), комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

Допустими по процедурата са кандидати, които отговарят на следните критерии:

1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;

2. Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;

3. Да са микро-, малки, средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация;

4. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година, както следва:

– Микро предприятие ≥ 80 000 лв.

– Малко предприятие ≥ 200 000 лв.

– Средно предприятие ≥ 800 000 лева

– Малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация ≥ 3 000 000 лева

5. Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.

Всички кодове на икономическа дейност са допустими с изключение на следните сектори съгласно КИД-2008:

– сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;

– сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“;

– сектор K „Финансови и застрахователни дейности“;

– сектор О „Държавно управление“;

– сектор Т „Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“;

– сектор U „Дейности на екстериториални организации и служби“;

– предприятията с основна дейност първична преработка на земеделски и горски продукти;

– микро-предприятия със седалище и дейност на територията на селска община.

Минималният размер на безвъзмездното финансиране по индивидуалните предложения е 75 000 лева, а максималният1 000 000 лева, като максималният размер НЕ може да надвишава реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби, както следва:

 • за микропредприятия: 90% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за средни предприятия: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.;
 • за малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 10% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Съфинансирането по процедурата ще се определя в зависимост от мястото на изпълнение и категорията на предприятието.

Допустими за финансиране са дейности, при които:

 • Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, (съгласно удостоверение за предоставена мощност, издадено от електроразпределителното дружество (ЕРД) или договор с ЕРД за предоставена мощност на кандидата), но не повече от 1 MW.
 • Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет (в kWh) равностоен на съхранение с продължителност от поне 1 (един) час за поне 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система.
 • Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии.
 • Инвестицията трябва да се изпълнява върху сграда/имот, която е изцяло собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, същият следва да притежава документ за учредено право на строеж върху имота.

Допустими разходи за финансиране: 

 • разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии);
 • разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
 • разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);
 • разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот; и
 • разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.

Средна цена на инвестицията – до 3000 лева без ДДС за всеки 1 kWp инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии).

Срок за изпълнение на проекта – 18 месеца

Краен срок за кандидатстване: 16:30 часа на 15.05.2023 г.

Повече информация може да отриете в приложеното резюме!

Влезте в профила си и вижте пълното съдържание на статията