Консултации за подобряване на организационната ефективност

Консултации за подобряване на организационната ефективност.

Посредством екип от опитни и квалифицирани консултанти в сферата на човешките ресурси, чрез прилагане на иновативни методи, научно и практически доказани практики можем да помогнем на всяка организация за реши проблемите си с човешките ресурси. Консултирането в сферата на човешките ресурси обхваща различни аспекти и се извършва специфично според нуждите на конкретната организация и на база обективни данни от проведена диагностика. Въпреки индивидуалния подход, основните консултации в сферата на човешките ресурси, които предлагаме са:

  1. Консултации по разработване и внедряване на фирмени системи за управление на човешките ресурси (СУЧР).

Екипът нa BTI предлага цялостно разработване, внедряване и консултации по управлението на системи за управление на човешките ресурси. На база обективна диагностика и оценка на съществуващите системи и процедури, можем да препроектираме или разработим както цялостна СУЧР, така и отделни компоненти (подсистеми), като:

  • Система за оценка на изпълнението – за текуща и периодична обективна оценка на нивото на изпълнение и индивидуален принос на всеки служител.
  • Система за подбор на нови служители и адаптирането им на работното място – за обективен и прецизен избор на най-добрите кандидати за работата и за бързото и ефективното им адаптиране в организацията.
  • Система за информационен обмен и комуникация в организацията – за ефективен обменна информация и оптимално използване на комуникационните канали.
  • Система за обучение и кариерно развитие на служителите – за ефективно продължаващо обучение и повишаване на професионалните и ключовите компетенции на служители.
  • Система за заплащане обвързано с резултатите – за ефикасно мотивиране на служителите посредством обективни критерии за формиране на заплащането обвързано с резултатите и др.

Методи за реализацияоценка на съществуващи и разработване на нови системи с всички необходими приложения (инструменти) към тях. Консултации и обучения за внедряване и ефективно управление на системите.

Резултат: Внедрени ефективно работещи системи за управление и развитие на персонала.

  1. Консултации по подобряване на действащи и разработване на нови нормативни документи регулиращи организацията на труда в компанията.

Тъй като сме убедени , че за ефективното управление са необходими прецизно разработени и ефективно използвани писмени регламенти и правила, можем да помогнем на всяка организация да ги оптимизира и използва успешно. Предлагаме оптимизиране на съществуващи или цялостно разработване на нови документи: длъжностни характеристики, правилници за вътрешния трудов ред, работни инструкции, правилници за прилагане на разработени системи и други регламенти касаещи организацията на трудовата дейност.

Методи за реализацияоценка на съществуващи и разработване на нови документи с всички необходими приложения към тях.

Резултат: Внедрени ефективно работещи документи регламентиращи и регулиращи организацията на работа в компанията.

  1. Консултиране и коучинг на мениджърите в предприятието за оптимизиране на управлението на човешките ресурси в организацията. Индивидуални и групови консултации, коучинг, присъствие (при необходимост) на оперативни срещи, консултиране по създаване на работещи механизми за мотивация, контрол, комуникация с персонала. Консултации по прилагане на процесуален мениджмънт в компанията.

Методи за реализацияиндивидуално консултиране, даване на препоръки, запознаване с актуални приложени изследвания и методология в областта на мениджмънта на човешките ресурси, коучинг.

Резултат: формирани умения и познания у ръководителите за ефективно управление на човешките ресурси, ефективно решаване на актуални проблеми свързани с човешките ресурси и организацията на трудовата дейност, подпомагане за взимане на решение и постигане на позитивна промяна в организацията.

  1. Индивидуално психологическо консултиране на служителите –

Психологическия комфорт и психично здраве на всеки служител, психоклимата и взаимоотношенията в колектива, баланса между личния и професионалния живот са от голямо значение за оптималното състояние на човешките ресурси във всяка организация. За това нашите високо квалифицирани психолози (членове на Дружеството на психолозите в България) предлагат индивидуланипсихолочески консултации – за снемане на напрежението и негативно отношение към работата и предотвратяване на професионалния стрес, и за подобряване на индивидуалната мотивация и психологическия климат и др. според индивидуалните потребности на всеки служител.

Методи за реализацияиндивидуално психологическо консултиране, базирано на фокусиран към решение подход.

Резултат: решаване на индивидуални проблеми на служителите свързан с работата им, справяне с професионалния стрес,повишаване на индивидуалната мотивация за постижение и постигане на целите в работата.