МАЛКИ ПАРТНЬОРСТВА В ОБЛАСТТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – ЕРАЗЪМ+

Малките партньорства са проектирани с цел разширяване на достъпа до програмата за малки участници и за лица, до които трудно може да се достигне чрез дейности в областта на висшето образование.

Кандидат може да бъде всяка допустима участваща организация или група, установена в държава – членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата. Кандидатстващата организация подава предложение от името на всички организации, участващи в проекта.

Независимо от областта, засегната от проекта, малките партньорства са отворени за участие към всички видове организации, чиято дейност е свързана с областта на образованието, както и към организации, които осъществяват дейности, обхващащи повече от една област (например местни, регионални и национални органи, центрове за признаване и валидиране, търговски камари, браншови организации, центрове за ориентиране, културни и спортни организации).

Кандидатите ще избират между две предварително определени суми в зависимост от дейностите, които желаят да реализират, и резултатите, които се стремят да постигнат: 30 000 EUR или 60 000 EUR.

Малките партньорства са транснационални и в тях трябва да участват най-малко две организации от две различни държави – членки на ЕС, или трети държави, асоциирани към програмата. Няма определен максимален брой на организациите, участващи в едно партньорство.

Продължителност на проекта: между 6 и 24 месеца.

Допустими дейности за финансиране:

– Насърчаване на взаимосвързани системи за висше образование;

– Стимулиране на иновативни практики за учене и преподаване;

– Развитие на НТИМ/НТИИМ във висшето образование и по-специално на участието на жените в НТИМ;

– Възнаграждаване на високите постижения в ученето, преподаването и развитието на умения;

– Подкрепа за цифровия и екологичния капацитет в сектора на висшето образование;

– Изграждане на приобщаващи системи за висше образование;

– Подпомагане на иновациите и предприемаческите умения на студентите.

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства:

– до 22 март до 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, започващи между 1 септември и 31 декември същата година.

– до 4 октомври до 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, започващи между 1 януари и 31 август следващата година.

Подробна информация за процедурата може да откриете в приложеното резюме!

Влезте в профила си и вижте пълното съдържание на статията