MSA – Анализ на Измервателната Система

Анализ на измервателната система използва научни методи за определяне на стойността от общото отклонение на измервателната система. Обективна методика за определяне валидността на измервателната система и минимизиране на факторите, които биха влияли върху крайните резултати.

Цел:

Да потвърди, че системата която се използва за събиране на данни е валидна. Целта е да се определи отклоненията в измерванията на операторите, инструментите и детайлите, и да се определи общото отклонение.

Компонентите, които трябва да се вземат под внимание са следните:

 1. ТОЧНОСТ / BIAS
 2. РЕЗОЛЮЦИЯ
 3. ЛИНЕЙНОСТ
 4. СТАБИЛНОСТ
 5. ПОВТОРЯЕМОСТ & ВЪЗПРОИЗВОДИМОСТ (Gage R&R)

Това в повечето случаи изисква време и ангажимент.

Фактори, които влияят върху измервателната система

 1. Оборудване: измервателен уред, калибрация, калибри, др.
 2. Хора: оператори, обучение, трейнинг, умения и др.
 3. Процес: спецификация, методика
 4. Мостри: материали, детайли, план за измерване, подготовка на мостри и др.
 5. Околна среда: температура, влага, климатизация и др.
 6. Мениджмънт: програми за обучение, метрология, подкрепа на системата за измерване и управление на качеството и др. Тези ентита могат да бъда поставени в диаграмата на Ишикава, за определяне и анализ на вариациите