Националния иновационен фонд

Обявена е тринадесета конкурсна сесия на Националния иновационен фонд 2022 г.

Пряката цел на Националния иновационен фонд (НИФ) е да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти, инициирани и реализирани в предприятията.

Тематичните области, в рамките на които трябва да попадат изготвените проекти по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания” и които ще се финансират от Фонда са:

  1. Информатика и ИКТ;
  2. Мехатроника и чисти технологии;
  3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии;
  4. Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Допустими кандидати за финансиране по схемата са предприятия – регистрирани в България търговеци по смисъла на Търговския закон или такива по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз.

Допустими партньори за изпълнение на проекти са предприятия – търговци по смисъла на Търговския закон или такива лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз и/или организация за научни изследвания и разпространение на знания от държава- членка на Европейския съюз.

Интензитетът на помощ, изчислен на основата на допустимите разходи по проекта:

I. за микро/малко/средно предприятие и организация за научни изследвания и разпространение на знания, не може да надхвърля:

  • 50% от допустимите разходи за индустриални научни изследвания;
  • 25% от допустимите разходи за експериментално развитие.

II. за голямо предприятие, не може да надхвърля:

  • 40% от допустимите разходи за индустриални научни изследвания;
  • 20% от допустимите разходи за експериментално развитие.

Максималният интензитет на помощта е: 80% от допустимите разходи.

Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е в размер до 500 000 лв.

Максималният срок за реализацията на научноизследователския и развоен проект е до 18 месеца.

Срокът за подаване на конкурсната документация е от 18.07.2022 г. до 17:00 ч. на 18.08.2022 г.

Влезте в профила си и вижте пълното съдържание на статията