Обучения за развитие на човешките ресурси

Обучения за развитие на човешките ресурси и подобряване на организационната ефективност.  

Екипът на BTI предлага индивидуално проектирани обучения с цел решаване на конкретни проблеми свързани с човешките ресурси или с цел развитие на човешкия фактори подобряване на неговата ефективност и продуктивност. Темите на обученията и целевите групи се определят на база проведена диагностика и обективен предварителен анализ на нуждите и специфичните потребности на всеки служител. Посредством екип от високо квалифицирани обучители и партньори от обучителни организации и университети можем да осигурим обучения в различни направления съобразно специфичните нужди на всяка организация. За всяко обучение се формулират обучителни цели и се измерва нивото на усвояване на планираните компетенции умения. Обученията се провеждат в малки групи, при необходимост и в реална работна среда, чрез използване на методи на груповата динамика, неформално обучение и учене чрез опит (experiental learning).

Koнкретните теми на обученият се дефинират след проведена организационна диагностика, за да бъдат съобразени с конкретните нужди на служителите на фирмата като цяло.

Примерни теми по които може да се реализират обучения са:

 1. Умения за взимане на решения.
 2. Дефиниране и постигане на индивидуални и фирмени цели.
 3. Стратегическо планиране.
 4. Оценка на изпълнението и контролни функции.
 5. Комуникация и комуникативни умения.
 6. Самоконтрол, саморазвитие и лична ефективност.
 7. Тимбилдинг. Ефективна работа в екип. Създаване и управление на екипи.
 8. Обучение за ефективна работа с клиенти.
 9. Умения за управление на времето.
 10. Мотивация на персонала. Себемотивация.
 11. Разрешаване на конфликти. Водене на конструктивен спор.

и др.