OEE – Обща Ефективност на Оборудването

Обща ефективност на оборудването е методика, която е част от внедряването на стегнато производство. ОЕЕ е методика, която измерва ефективността на оборудването или линия, но също така може да бъде използван и в сферата на услугите.

Възможностите за подобрение по принцип са в групата на един от следните елементи:

  1. Аварии / повреди
  2. Пренастройка
  3. Престой
  4. Загуба на „скорост“
  5. Малки престои
  6. Качество

ОЕЕ е най-подходящия инструмент за споделяне на възможностите за подобрение до всички – оператори, поддръжка, продажби, инженери и мениджъри.

Повечето инструменти на стегнатото производство работят заедно за да създадат добавена стойност и да се елиминират загубите. ОЕЕ е най-яркия пример в това отношение.

Всяка стъпка за внедряване на стегнато производство започва с „5-S“ и стойностна карта на процесите. Стойностната карта на процесите показва къде в системата се образува загуба. ОЕЕ може да се внедри в местата, където е определено че има загуби. Подобряването на ОЕЕ ще има положителен ефект и върху други лийн инструменти, като SMED (намаляване времето за пренастройки ), TPM (Обща поддръжка на оборудването), стандартизиране на процеси и операции,“Кайзен събития“ и др.