Организационна диагностика

Организационна диагностика

Най-важното , основата за едно ефективно консултиране е обективната и прецизна оценка и диагностика. не е възможно лечение без изследване, не е възможно решаване на проблемите в една организация без точен анализ на причините. В повечето случай обективната оценка трябва да се прави от външни за организацията експерти, които да са обективни и към тях да няма предварителни нагалси от персонала.

Екипът на BTI има богат опит и компетенции за извършване на прецизна диагностика, както на индивидуалните особености на служителите, така и на състоянието на процесите и компонентите във всяка една организация (независимо дали е фирма, НПО, община или др.).

BTI прилага индивидуален подход към всяка една организация, но предлага и утвърдени методи за пълна оценка и анализ на състоянието на организацията на човешките ресурси в предприятието, като:

  1. Личностова диагностика на служителите и изготвяне на личностови психологически профили. Посредством тази оценка се подпомага ръководството да има обективна информация за индивидуалните особености на всеки един служител. Спомага се да се познават по добре силните и слабите страни на работниците и служителите и да се изведат препоръки за ефективна работа с тях. Диагностика спомага да се оцени и мотивацията на всеки един за постижения и за изпълнение на фирмените цели. конкретните параметри на индивидуална оценка се определят според специфичните нужди и цели на компанията.

Методи за реализацияизследване със стандартизирани личностови въпросници и интервюта с всеки от служителите.

Резултат: изготвени профили с изведени професионално значими качества и препоръки за ефективна работа с всеки служител.

  1. Диагностика и оценка на кандидати за работа, провеждане на процедури по подбор на персонала.

Посредством обективни, научно доказани и проверени в практиката методи можем да извършим обективна оценка на всеки кандидат за работа, да се анализират както неговите професионални , така и личностови качества, нагласи, мотиви, стил н аповедение и как те кореспондират конкретните изисквания на работно място и политиката на организацията.

Методи за реализацияизследване с батерии от психологически тестове (специално подбрани според изискванията на конкретната длъжност), интервюта с всеки от кандидатите, фокус групи, обсъждане на казуси и др.

Резултат: подбрани най-подходящите кандидати за съответната длъжност, изготвен доклад за всеки един от тях, с конкретни препоръки как да се работи с него след неговото назначаване за постигане на най-добри резултати.

  1. Диагностика на нивото на функциониране на организационните компоненти и анализ на проблемите в организацията. Посредством тази диагностика се събера пълна и обективна информация за състоянието на отделните компоненти на организацията на трудовата дейност и на процесите във фирмата. Така посредством един прецизен анализ и ще може да се даде по обективна преценка на състоянието на организацията и на актуалните проблеми в нея. Освен детайлни изведени силни и слаби в организацията, се извеждат и конкретни препоръки как да бъдат решени конкретните проблеми и да се постигне по висока ефективност на организацията.

Методи за реализацияизследване с въпросници, фокус групи и интервюта със служители и/или мениджъри.

Резултат: изготвен доклад и презентация с анализ на проблемите в организацията, с конкретни план с препоръки за оптимизация.

  1. Оценка и оптимизиране на наличната документация и нормативна уредба регламентираща дейността на човешките ресурси в предприятието. (правилници, длъжностни характеристики, системи за оценка и контрол, договори и т.н.)

Методи за реализацияпреглед, преработка или цялостно ново разработване с цел оптимизиране на документите регламентиращи и управляващи трудовата дейност и човешки ресурси в организацията.

Резултат: препроектирани (или изцяло наново изготвени) формални правила, процедурии регламенти, които регулират процесите свързани с човешките ресурси в организацията.

  1. Атестация и оценка на професионална пригодност на служителите и оценка на личната им ефективност в организацията. На база на налична система за оценка на изпълнението ще бъде проведена оценка на всеки служител с препоръки за неговото развитие в компанията. Ако няма налична такава система, като допълнителна услуга се предлага разработване на система за оценка на изпълнението (включително стандарти за оценка на изпълнението и атестационни въпросници и процедури).

Методи за реализациядиагностика с атестационни въпросници и атестационно интервю

Резултат: изготвена индивидуална оценка на изпълнението на служителите, изготвени планове за тяхното развитие в компанията .

Продължителността на всяка от диагностичните интервенции зависи от броя диагностицирани лица. Средно продължителността на една интервенция е около 1 месец (с включено време за анализ и изготвяне на доклади/профили). При провеждане на няколко интервенция , те могат да бъдат комбинирани и общото средно време за изпълнението им да бъде намалено.

Освен посочените диагностични методи, екипът на BTI може да предложи методи за оценка разработени специфично и конкретно за определен тип дейност и организация.

Ако имате интерес към извършване на диагностика във вашата организация може попълните нашия базов въпросник за оценка на консултантските нужди, който може да изтеглите от тук (линк към въпросник) и да ни го изпратите на емайл: office@bt-innovations.eu след получаване на попълнен въпросник ще се свържем с вас и ще извършим безплатно за вас първоначална оценка в срок от 10 работни дни.

За повече информация не се колебайте да се свържете с нас!