Отворена е възможността за кандидатстване по покана „Европейско сътрудничество“ (CREA-CULT-2022-COOP), програма „Творческа Европа“ 2021 – 2027

Кандидатстването по поканата за „Европейско сътрудничество“ е предназначено за организации активни в сферата на културата, творчеството и културното наследство

Поканата цели да стимулира международни проекти, включващи културни и творчески организации от различни страни, участващи в програма „Творческа Европа“. Проектите за „Европейско сътрудничество“ трябва да отговарят на поне една (и не повече от две) от следните цели и приоритети на програма „Творческа Европа“ 2021 – 2027:

  • Увеличаване на достъпа до култура и участието в творческите процеси на публиката, с цел нейното развитие и засилена ангажираност;
  • Насърчаване на социалното приобщаване към културните и творчески сектори на хора с увреждания, хора от малцинствата и такива принадлежащи на маргинализирани групи;
  • Усвояване на практики щадящи и стимулиращи околната среда и повишаване на осведомеността относно устойчивото развитие на културните и творчески сектори, в съответствие с целите на Европейската зелена сделка и Новото европейско „Баухаус“ движение;
  • Усвояване на нови технологии и ускоряване на процеса на дигитализация на културните и творчески сектори в отговор на COVID-19 кризата;
  • Изграждане на капацитет сред местни и микро организации от културните и творчески сектори, който да им позволява да бъдат активни на европейско и световно ниво.

Съществуват три категории проекти, които могат да заявят финансиране:

Категория 1: „Малки проекти за сътрудничество“: може да кандидатствате с партньорски проект, включващ минимум три организации от три различни държави, допустими по програма „Творческа Европа“. Отпуска се безвъзмездна помощ с максимален размер до 200 000 евро на проект, представляваща не повече от 80% от общия бюджет на проекта. Необходимо е съфинансиране.

Категория 2: „Средни проекти за сътрудничество“: може да кандидатствате с партньорски проект, включващ минимум пет организации от пет различни държави, допустими по програма „Творческа Европа“. Отпуска се безвъзмездна помощ с максимален размер до 1 000 000 евро на проект, представляваща не повече от 70% от общия бюджет на проекта. Необходимо е съфинансиране.

Категория 3: „Големи проекти за сътрудничество“: може да кандидатствате с партньорски проект, включващ минимум десет организации от десет различни държави, допустими по програма „Творческа Европа“. Отпуска се безвъзмездна помощ с максимален размер до 2 000 000 евро на проект, представляваща не повече от 60% от общия бюджет на проекта. Необходимо е съфинансиране.

Общият бюджет на отворената покана е на стойност 60 942 906 евро. За да отговарят на условията, кандидатите (бенефициенти и свързани лица) трябва да бъдат юридически лица (публични или частни организации). Физически лица не могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ. Всички предложения трябва да се подават директно онлайн чрез електронната система за подаване на “Funding and Tenders Portal” до 31 март 2022 – 17:00 ЦЕВ (Брюксел).

Влезте в профила си и вижте пълното съдържание на статията