РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИКТ И КИБЕРСИГУРНОСТТА В МСП

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на микро, малките и средните предприятия.

Процедурата е на обща стойност 30 600 000 лв. Бенефициентите ще могат да получат 100% от стойността на всеки проект, като минималният размер на помощта е 3 000 лв., а максималният – 20 000 лв.

За да бъдат допустими, Кандидатите следва да отговарят на следните критерии:

• Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

• Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

• Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия.

• Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

– Микро предприятие: ≥ 41 000 лева;

– Малко предприятие: ≥ 82 000 лева;

– Средно предприятие: ≥ 123 000 лева.

• Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице.

В настоящата процедура не могат да участват и да получат безвъзмездно финансиране предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в следните сектори и раздели съгласно КИД-2008:

• сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“;

• сектор В  „Добивна промишленост“;

• сектор F  „Строителство“;

• сектор Р „Образование“;

• сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“.

• сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ съгласно КИД-2008: раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“ и раздел 63 „Информационни услуги“.

По процедурата са допустими услуги и решения от следните три групи съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“:

– Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;

– Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;

– Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.

В приложените файлове може да намерите подробно резюме на процедурата и списък на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ!

Краен срок за кандидатстване: 19.12.2022 г.

Влезте в профила си и вижте пълното съдържание на статията