SA 8000 / ISO 26000:2010

Стандарти за социална отговорност: SA 8000 / ISO 26000:2010 – Системи за управление на социалната отговорност.

SA 8000 и ISO 26000:2010 са два еквиваленти стандарта, като обаче към момента сертификация се извършва само по SA 8000.
Той е разработен от Международната организация на труда и се базира на 12 негови конвенции, както и на Декларацията на ООН за правата на човека и Конвенцията за закрила на детето.
Основните акценти на SA 8000 са проблемите с детския и принудителния труд, работното време и почивките, заплащането, дискриминацията, здравословните и безопасни условия на труд и др.
Основа за прилагането на стандарта е създаването на адекватна социална политика, не само към работещите в организацията, но и към клиентите, доставчиците и обществото. Чрез него фирмата е предпазена от проблеми уронващи престижа й свързана с горните проблеми. Именно за това повечето международни компании изискват от своите български партньори прилагането на стандарт за социална отговорност и не рядко им извършва по тези изисквания (одит от втора страна – клиент).
Чрез сертификацията по SA 8000 се постига ясно разграничаване на социално ориентираните компании от останалите.
Какви са ползите от внедряването на система за управление на социалната отговорност?

Ползите могат да се сведат до следните:
• сигурност и предвидимост – за работещите;
• повишаване на мотивацията на персонала;
• улеснен достъп до нови пазари;
• пълно съответствие с нормативните изисквания в областта;
• подобряване на имиджа на фирмата;
• повишаване на конкурентоспособността.