Създаване на работни места

Обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по Mалка грантова схема “Създаване на работни места”

На 08 юли 2022 г. Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г., обяви покана за подбор на проектни предложения по Mалка грантова схема “Създаване на работни места”.

Схема ще подкрепи иновативни подходи, насочени към стимулиране на икономическата активност и създаване на работни места в следните 10 предварително избрани общини в България: Вълчи дол, Левски, Иваново, Димитровград, Банско, Брезово, Белица, Елена, Момчилград, Лясковец.

Финансирането е насочено към тестване и насърчаване на иновативни подходи за развитие на местната заетост, за предоставяне на по-достъпна информация за свободни работни места, за насърчаване на работодателите да приемат гъвкави работни практики, за организиране на събития, които обединяват работодатели и търсещи работа и създаване на възможности за работа за групи в неравностойно положение.

Общият бюджет, предвиден за процедурата е 3 523 000 евро. Размерът на финансирането е от 5 000 евро до 200 000 евро, като минималният и максималният размер могат да имат допълнителни ограничения, в зависимост от избраните категории дейности, включени в проектните предложения.

Допустими кандидати са всички публични или частни организации, стопански или нестопански и неправителствени организации, регистрирани като правни субекти в България. Официалната регистрация на кандидата може да бъде на място, различно от избраните общини, но той трябва да поеме ангажимент за развиване на дейност и създаване на работни места в изброените по-горе общини. Всеки кандидат може да кандидатства с до две различни проектни предложения.

Допустими партньори от България са всички публични или частни организации, стопански или нестопански, както и неправителствени организации, регистрирани като правни субекти в България.

Други допустими партньори са всички публични или частни юридически лица, стопански или нестопански, както и неправителствени организации, регистрирани като правни субекти в държавите донори, държавите бенефициенти или държава извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница със съответната държава бенефициент, или всяка международна организация или орган или агенция от такава страна, активно участващи и ефективно допринасящи за изпълнението на даден проект.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 20.09.2022 г. до 17:30 часа.

Влезте в профила си и вижте пълното съдържание на статията