Стандартизация

Стандартизирането е процес на разработване и внедряване на технически / специфични параметри. Целта е да използване на общи правила за одобрение на доставчици, съвместимост, сигурност, повторяемост, качество и др. Чрез стандартизирането групите могат да си общуват на еднакъв език. Методиката е разработена за стандартизиране на процеси и системи, което е част от философията на стегнатото производство.

Стандартите могат да бъдат:

  • Де факто стандарти, които се спазват от страните, без да са формализирани официално
  • Де юре стандарти, които са формализирани официално, чрез контракти, закони или регулации
  • Доброволни стандарти, които са публикувани и налични (по желание на страните)

Има 4 основни стила за стандартизиране:

  • Опростяване или верификация на контрола
  • Кодификация
  • „Стойностен“ инженеринг
  • Статистически контрол на процесите