Стегнато Мислене & Принципи

Стегнатото мислене може да бъде приложено във всяка една индустрия или организация, въпреки че корените на основателите на системата идват от автомобилната индустрия, принципите и техниките са адаптивни. Стегнатото мислене показа как фирми от различни индустрии в Северна Америка, Европаи Япония увеличиха поризводирелността и клиентите си до 90%. Тези резултати бяха постигнати в обработка на поръчките, разработване на продукти, производство, складово стопанство, дистрибуция и продажби. Скоро бяха постигнати значителни резулатати и в сферата на услугите и здравеопазването.

Петте основни принципи на Стегнатото Производство

  1. Определяне на клиентите и специфичните ценности – началната точка на стегнатото мислене започва с осъзнаването на факта, че само малка част от онщото време и труд има добавена стойност за клиента. Чрез прецизното дефиниране на термина „Стойностното, ценното “ за даден продукт или услуга за крайния потребител / клиента, траябва да се пристъпи към елиминиране на всички онези дейности, които нямат принос към опбщото / стойностното.
  2. Определяне и начертаване карта на стойностния поток – стойностния поток е карта на всички процеси в дадена система, имащи отношение към даден продуктили услуга. Представлява пълно описание на end-to-end процеса, който осигурява добавена стойност за клиента. Веднъж след като сте определили каквоиска клиента, следващата стъпка е да определите как да (не)му предоставите този продукт или услуга.
  3. Създаване на поток чрез елиминиране на загубите – Типично, при съставянето на картата на потока ще забележите че само 5% от дейностите имат добавена стойност, като при услугите тази стойност може да достигне 45%. Елиминарането на загубите означава, че вашия продукт или услуга достига доклиента бзе прекъсване, престой или закъснение.
  4. Навременно задоволяване на нуждите а клиента – това означава да се разберат нуждитена клинета и да се организират процесите и системите така, че да се задоволят нуждите на клиентите от продукти илиуслиюуги на време. По начин прикойтода се произведе каквото е нужно на клиента и в желаното от него време.
  5. Предизвикване на съвършенство – Създаваенто на поток и изтегляща система започва с реоорганизирането на основните стъпки на всеки процес, като значителен резултат се получава след приклщчването със всички пшроцеси у логичната връзка между тях. В резултат на това загубите на различни нива стават всепо видими и продължава в посока в която всички процеси и стъпки се оптимизират и се постига съвършенство.

С прилагането на тези основни принципи на Стегнато Поризводство, Вие ще внедрите философията на Стегнатото мислене и „just the way things are done“. Така ще осигурите на вашата компания да изгради обща корпоративна стратегия, чрез непрекъснато преразглеждане на основните стъпки на процесите и тяхното оптимизиране, чрез отстраняване на загубите и концентрирането върху дейности, които имат само добавена стойност. Това дава възможност на организационната структура да поддържа високо ниво на услуги, чрез непрекъснато подобрение и гъвкавост в динамична бизнес среда, каквато е днешната.