Технологична модернизация

Предстои отварянето на процедура „Технологична модернизация“ по Програмата за икономическа трансформация

Целта на тази мярка е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.

Допустими по настоящата процедура са микро, малки и средни предприятия, които следва да отговарят на следните критерии:

 1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
 2. Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;
 3. Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
 4. Микро предприятие ≥ 210 000 лв.
 5. Малко предприятие ≥ 750 000 лв.
 6. Средно предприятие ≥ 3 000 000 лв.
 7. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
 8. Микро предприятие ≥ 70 000 лв.
 9. Малко предприятие ≥ 250 000 лв.
 10. Средно предприятие ≥ 1 000 000 лв.
 11. Да извършват основната си икономическа дейност в един от следните сектори:

Високотехнологични производства:

C21 Производство на лекарствени вещества и продукти

C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

Средно към високотехнологични производства:

C20 Производство на химични продукти

C27 Производство на електрически произведения

C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

C30 Производство на превозни средства, без автомобили

Други производства:

Е38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

Е39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:

J59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

J60 Радио- и телевизионна дейност

J61 Далекосъобщения

J62 Дейности в областта на информационните технологии

J63 Информационни услуги

M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

M72 Научно-изследователска и развойна дейност

Регионалните приоритетни сектори:

C10 Производство на хранителни продукти

C11 Производство на напитки

C13 Производство на тъкани

C14 Производство на облекло

C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

C17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

C18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

C19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси

C23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини

C24 Производство на основни метали

C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

C31 Производство на мебели

C32 Производство, некласифицирано другаде

C33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

Допустими по настоящата процедура са следните видове разходи:

1) Разходи за закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.

2) Разходи за закупуване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив, включващ:

2.1) разходи за придобиване на специализиран софтуер;

2.2) разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи, като не трябва да надвишават общо 50 000 лева.

Размер на финансиране от 50 000 лв. до:

 • За микро предприятие до 200 000 лв.
 • За малко предприятие до 350 000 лв.
 • За средно предприятие до 600 000 лв.

Интензитетът на помощта е 50%.

Като индикативен срок за обявяване на процедурата се счита края на месец Юли 2022 г.

Влезте в профила си и вижте пълното съдържание на статията