Управление на проекти

След като вече сте получили финансиране за проекта, неговото управление е не по-малко сложна задача, свързана с не по-малко изисквания и документи. Ние сме насреща и тук, за да ви помогнем по-лесно да организирате и изпълните дейностите по проекта, за да получите пълното финасиране. Нашият опит ще Ви бъде изключително полезен именно в този ключов етап от реализирането на проектната Ви идея.

Ние можем:

  • да извършим цялостна организация на изпълнението, контрола, координацията, управлението, организацията и отчитането на дейностите по проекта;
  • да изготвим и да проведем процедури за избор на външни изпълнители, съгласно нормативните и договорните с финансиращият орган изисквания за избор на изпълнител;
  • да създадем и водим проектно досие/окончателно и др. досие/досиета/, съгласно изискванията на прогрмата, вкл. да съберем отчетни документи и материали от фирмите изпълнители по проекта и да ги приложим към досието;
  • да водим цялата кореспонденция, включително и в системата на ИСУН, включително и комуникация с контролните органи по програмата.
  • да изготвим междинни технически и финасови отчети и искане за междинно/окончателно плащане.
  • да изпълним всички други действия при и по повод изпълнение на Закон за управление на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.