ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 2021-2027

България е навлязла в третия си програмен период на изпълнение на Кохезионната политика на ЕС, след 2007-2013 г. и 2014-2020 г. Целите и приоритетите изведени в споразумението за партньорство ще се реализират посредством следните програми (неизчерпателен списък):

Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, ПВУ

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, ПКИП

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, ПНИИДИТ

Програма за икономическа трансформация, ПВУ

Програма за  развитие  на индустриални зони и паркове  AttractInvestBG, ПВУ

Програмен период 2021-2027 г. ще изиграе ключова роля в развитието на България. Ще се появят множество възможности за финансиране за микро, малки, средни и големи бизнеси.

Кой може да кандидатства?

Всяка една програма е насочена към специфична група получатели на помощта – т.нар. бенефициенти. Предприятията (регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите) – микро, малки и средни, могат да получат подкрепа по няколко програми:

• Програмата за иновации и конкурентоспособност на предприятията – за инвестиционна подкрепа и подкрепа за услуги за подобряване на конкурентните им предимства, инвестиции в ново оборудване, за енергийна и ресурсна ефективност.

• Програмата за Развитие на човешките ресурси – за наемане на персонал и професионално обучение на заетите лица.

• Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация – за разработка на иновативни продукти и услуги и създаване на връзки наука-бизнес.

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Програмата „Еразъм+“ за периода 2021-2027 г. е по-приобщаваща, по-цифрова и по-екологосъобразна. В нея има възможности за всички възрасти и по-голям избор за организациите.

Повече информация за изброените програми може да откриете в приложените файлове!

Влезте в профила си и вижте пълното съдържание на статията