Организационно консултиране и развитие на човешките ресурси

В съвременните условия на отворени пазари и силно конкурентна среда качеството на човешкия фактор в една компания и неговото ефективно и ефикасно управление за от съществено значение за оцеляване и развитие. С развитието на технологиите лесно една компания може да осигури модерно и ефективно оборудване и материално обезпечаване на бизнес процесите, но в условията на мобилност на пазара на труда все по трудно се осигурява и задържа качествен персонал. Независимо от размера, сложността на бизнеса си, вътрешната структура, днес фирмите оперират в среда на непрекъснати резки промени – глобализацията на пазара, развитието на технологиите, еволюцията в комуникационните системи. Това изисква постоянно адаптиране на организацията и начина работа, за да се поддържа конкурентоспособността на пазара.

Ние вярваме, че качествения човешки ресурс не просто се намира, а трябва да се адаптира, задържа, развива, мотивира, организира така че да бъде двигателя на успеха в организацията.

Благодарение на нашия цялостен подход и модел на действие, ние подпомагаме мениджърите и специалистите отговорни за човешките ресурси, да решават проблемите в организацията на работа и създават, развиват и максимално ефективно да използват потенциала на човешкия фактор в компанията.

Основната цел на услугите в сферата на човешките ресурси, които предлагаме е постигане на висок стандарт на организация и управление на човешките ресурси в BTI, подобряване на индивидуалните и фирмените показатели и постигане на мотивираща и ефективна работна атмосфера. Реализирането на тази цел изисква необходимото време и ресурси и се постига посредством индивидуално проектирани   консултантски интервенции групирани в три основни направелния:

  1. Организационна диагностика – чрез тази група дейности ще се направи пълна оценка и анализ на състоянието на организацията на човешките ресурси в предприятието. На база тази обективна оценка се правят конкретни препоръки и изработват консултантски интервенции с цел решаване на набелязаните проблеми и постигане на подобрения и развитие. Научи повече тук.
  2. Консултации за подобряване на организационната ефективност. Разработване/препроектиране и внедряване на цялостна система за управление на човешките ресурси или на отделни компоненти от нея, жизнено необходими за качествено използване и развитие на човешкия фактор. Научи повече тук.
  3. Обучения за развитие на човешките ресурси и подобряване на организационната ефективност. – индивидуално проектирани обучения, на база проведената диагностика, на база обективен анализ на нуждите и специфичните потребности на всеки служител. Посредством екип от високо квалифицирани обучители и партньори от обучителни организации и университети можем да осигурим обучения в различни направления съобразно специфичните нужди на всяка организация. Научи повече тук.