admin

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Основната цел на програмата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление до 1 MW (мегават), комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност. Допустими по процедурата са кандидати, които отговарят на следните критерии: 1. Да […]

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА Read More »

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 2021-2027

България е навлязла в третия си програмен период на изпълнение на Кохезионната политика на ЕС, след 2007-2013 г. и 2014-2020 г. Целите и приоритетите изведени в споразумението за партньорство ще се реализират посредством следните програми (неизчерпателен списък): • Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, ПВУ • Програма „Конкурентоспособност и

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 2021-2027 Read More »

ПОДПОМАГАНЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

Целта на инвестицията е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по: – Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ); или – Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия. Минималният

ПОДПОМАГАНЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ Read More »

МАЛКИ ПАРТНЬОРСТВА В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА – ЕРАЗЪМ+

Малките партньорства са проектирани с цел разширяване на достъпа до програмата за малки участници и за лица, до които трудно може да се достигне чрез дейности в областта на младежта. Кандидат може да бъде всяка допустима участваща организация или група, установена в държава – членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата. Кандидатстващата

МАЛКИ ПАРТНЬОРСТВА В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА – ЕРАЗЪМ+ Read More »

МАЛКИ ПАРТНЬОРСТВА В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ – ЕРАЗЪМ+

Малките партньорства са проектирани с цел разширяване на достъпа до програмата за малки участници и за лица, до които трудно може да се достигне чрез дейности в областта на професионалното образование и обучение. Кандидат може да бъде всяка допустима участваща организация или група, установена в държава – членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана

МАЛКИ ПАРТНЬОРСТВА В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ – ЕРАЗЪМ+ Read More »

МАЛКИ ПАРТНЬОРСТВА В ОБЛАСТТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – ЕРАЗЪМ+

Малките партньорства са проектирани с цел разширяване на достъпа до програмата за малки участници и за лица, до които трудно може да се достигне чрез дейности в областта на висшето образование. Кандидат може да бъде всяка допустима участваща организация или група, установена в държава – членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата.

МАЛКИ ПАРТНЬОРСТВА В ОБЛАСТТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – ЕРАЗЪМ+ Read More »

МАЛКИ ПАРТНЬОРСТВА В ОБЛАСТТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ЕРАЗЪМ+

Малките партньорства са проектирани с цел разширяване на достъпа до програмата за малки участници и за лица, до които трудно може да се достигне чрез дейности в областта на училищното образование. Кандидат може да бъде всяка допустима участваща организация или група, установена в държава – членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата.

МАЛКИ ПАРТНЬОРСТВА В ОБЛАСТТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ЕРАЗЪМ+ Read More »

ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, УСЛУГИТЕ И ТУРИЗМА

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм. Процедурата е на обща стойност 235 200 000 лв., като минималният размер на помощта е 100 000  лв., а максималният: – Микро предприятия: 300 000 лева;

ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, УСЛУГИТЕ И ТУРИЗМА Read More »

РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИКТ И КИБЕРСИГУРНОСТТА В МСП

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на микро, малките и средните предприятия. Процедурата е на обща стойност 30 600 000 лв. Бенефициентите ще могат да получат 100%

РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИКТ И КИБЕРСИГУРНОСТТА В МСП Read More »