Оптимизиране и реинженеринг на бизнес процесите

Eкипът от висококвалифицирани специалисти на BTI в областта на техническите, икономическите и социалните науки предлага специализирани консултантски услуги за оптимизиране, инженеринг и реинженеринг на процесите във всеки тип организация с цел максимално ефективно решаване на актуалните проблеми и постигане на позитивни промени и устойчиви високи резултати. С две думи ние ви предлагаме бизнес терапия, която да доведе до преки позитивни резултати във вашата организация.

Предлагаме цялостно проектиране и организационно изграждане на дейността на ново предприятие (бизнес) – инженеринг и препроектиране и оптимизиране на съществуващата дейност – реинженеринг.

Реинженерингът който предлагаме е свързан с основно преосмисляне и радикално реоргани­зиране на бизнес процесите за постигане на решаващо подобря­ване на основните съвременни фактори на резултатността – разходи, качество, обслужване и скорост .

Резултатите са най-важният „продукт,, на реинженеринга, затова всяка консултантска услуга започва с предвиждането и уточняването на очак­ваните резултати. Те винаги са строго индивидуални, но на база на изследвания и опита ни може да се обобщи , че всички случаи резултатите се проявяват в пет направления:

  • подобряване обслужването на клиентите;
  • съкращаване на времето за протичане на процеса или на
    производствения цикъл;
  • оптимизиране броя и повишаване личната ефикасност на заетите лица;
  • боравене по-ефективно с по-големи обеми от работа;
  • спестяване на разходи.

За прилагане консултантската услуга по оптимизиране и реинженеринг на процесите ние използваме утвърдената методология на т.нар. Стегнато производство – Lean Manifacturing.

Това е управленска философия, която се оформя в японската автомобилна компания Тойота (под името производствена система на Тойота) и през годините се утвърждава като добра практика с изключително ефективно приложение в различен тип сфери на бизнеса.. За ефективно оптимизиране на бизнес процеси BTI Ltd. предлага разработване и внедряване на цялостна система, както и на отделни подсистеми, базирани на Lean методология:

 5S – Организация на работната среда;
➢ KPIs – Ключови Показатели за Измерване;
➢ MSA – Анализ на Измервателната Система;
➢ OEE – Обща Ефективност на Оборудването;
➢ SMED – Система за оптимизиране на пренастройките;
➢ SPC – Статистически Контрол на Процесите;
➢ TPM – Обща Поддръжка на Оборудването;
➢ Визуален Мениджмънт & Лийн;
➢ Изследване на движение & време;
➢ КАЙЗЕН & Непрекъснато Подобрение;
➢ КАНБАН & Супермаркети;
➢ Лийн 6 Сигма;
➢ Системен анализ & Лийн;
➢ Стандартизация;
➢ Стегнато Мислене & Принципи;
 Управление на загубите;
➢ Управление на плана / разпределението на предприятията;

Препоръчително избора на система, която да бъде внедрена и на подход за оптимизация на бизнес процесите, да се извършва след детайлен предварителен анализ и диагностика на актуалното състояние на всички ключови процеси и индикатори в компанията.

Предлагаме безплатно първична оценка на състоянието и консултация за избор и планиране на конкретни мерки за оптимизиране на процесите.

Можете да отнесете конкретното си запитване по отношение на предлаганите услуги и да насрочите среща за консултация на: office@ bt-innovations.eu тел: +3598887630082